Logo Te skupne stezice

Te skupne stezice

Trase 5 obmejnih pešpoti

5 obmejnih pešpoti

Povezave na opise posameznih pešpoti:

Mali Kras in dolina Glinščice

Odprava nadzora na slovensko-italijanski meji enajst let pozneje

Povezava na objavljeno besedilo znanstvene raziskave:

Ljudje in kraji teh skupnih stezic

Povezave na poglavja brošure o partnerjih projekta in teritoriju skupnih stezic

Ledinska imena teh skupnih stezic

Povezava na publikacijo zbirke zemljevidov ledinskih imen

Pogled na Boljunec iz Malega Krasa

O projektu

Enaindvajsetega decembra 2007 smo z vstopom Slovenije v schengensko območje končno presegli vsiljivo meddržavno mejo, ki je celih 60 let umetno ločevala prebivalstvo naših krajev in rezala območje Brega in Bržanije. Že par dni kasneje so se prebivalci šestih vasi z obeh strani meje množično podali na prvi Pohod brez meja - po poljskih poteh, ki so nekoč naravno povezovale obmejne vasi, z izrecnim namenom te poti obnoviti in obuditi v zavesti. Pobuda je uspela, pohod skupnih stezic je doživel že deseto ponovitev vsakič po drugih poteh in z večjim ljudskim odzivom, tudi sodelovanje med organizatorji se je utrdilo in obogatilo; odtod zamisel o nizu pobud, ki naj primerno zabeležijo tako desetletnico sodelovanja kot tudi 140-letnico delovanja nosilnega partnerja, Slovenskega kulturnega društva Valentin Vodnik: ureditev, oprema in markacija petih pešpoti, čezmejnih ali v neposredni bližini meje, znanstvena raziskava o učinkih odprave meje med prebivalstvom s priložnostno publikacijo, zbiranje in objava ljudske dediščine ledinskih imen teritorija preko obnovljenega sodelovanja med šolskimi zavodi in ne nazadnje izdaja večjezičnega vodiča po petih obnovljenih pešpoteh s priloženim zemljevidom. Skupaj nam je uspelo.
Panorama Doline iz Malega Krasa
Platnica vodnika po obmejnih pešpoteh
Grad Socerb
Platnica zemljevida po obmejnih pešpoteh
Simbolična slika panorame, ki jo meja deli na pol
Platnica objavljene znanstvene raziskave
Pogled na Kastelec iz Varde
Platnica brošure o ljudeh in krajih
Platnica publikacije
Platnica zbirke zemljevidov ledinskih imen

5 sentieri di confine

Link alle descrizioni dei singoli percorsi:

Il Monte Carso e la Val Rosandra

La rimozione dei controlli sul confine italo-sloveno a 11 anni di distanza

Link al testo della ricerca scientifica (in lingua slovena):

Genti e paesi dei sentieri comuni

Link ai capitoli della brochure sui partner del progetto ed il territorio dei sentieri

Toponimi tradizionali dei sentieri comuni

Link alla raccolta di mappe dei toponimi tradizionali sul territorio dei sentieri comuni

Veduta di Boljunec/Bagnoli dal Mali Kras/Monte Carso

Del progetto

Il ventuno dicembre 2007 con l'ingresso della Slovenia nell'area di Schengen abbiamo potuto finalmente archiviare l'invadente confine che per buoni 60 anni ha separato artificiosamente le nostre genti tagliando il territorio del Breg e della Bržanija. Solo pochi giorni dopo gli abitanti di sei paesi a cavallo del confine organizzavano la prima Camminata senza frontiere, lungo le vie che tradizionalmente collegavano gli abitati, con l'esplicito obiettivo di farle uscire dall'oblio. Iniziativa coronata da successo: la camminata dei sentieri comuni vanta ormai ben dieci edizioni con crescente adesione del pubblico, anche le forme di collaborazione tra i paesi si sono radicate ed arricchite; da qui l'idea di una serie di iniziative a rimarcare non solo il decennale della collaborazione, ma anche i 140 anni di attività dell'associazione culturale slovena Valentin Vodnik: l'attrezzatura e marcatura di cinque sentieri escursionistici transfrontalieri o strettamente a ridosso del confine, una ricerca scientifica sugli effetti dell'apertura dei confini sulla popolazione con relativa pubblicazione, la raccolta e pubblicazione del patrimonio storico dei nomi tradizionali dei toponimi tramite un'azione collaborativa tra istituti scolastici e infine la pubblicazione di una guida plurilingue ai cinque sentieri con annessa cartina degli stessi. Assieme ce l'abbiamo fatta.
Panorama di Dolina dal Monte Carso
Copertina della guida ai sentieri di confine
Castello di Socerb
Copertina della carta dei sentieri di confine
Immagine simbolica del territorio diviso a metà dal confine
Copertina dello studio scientifico
Veduta di  Kastelec dal colle Varde
Copertina della pubblicazione su genti e paesi di confine
Copertina della pubblicazione
Copertina della raccolta di mappe dei toponimi tradizionali

Projekt Te skupne stezice je leta 2018 izdelalo Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik iz Doline pri Trstu ob sodelovanju vaških skupnosti iz šestih obmejnih vasi: Doline, Kastelca, Mačkolj, Ospa, Prebenega in Socerba. Besedila opisov poti in prevode v italijanščino je sestavil Vojko Kocjančič, jezikovni pregled je opravil prof. Boris Pangerc, kartografijo je izdelal Oddelek za geografijo Univerze na Primorskem iz Kopra - FHŠ, grafično opremo je izdelal Dejan Kozina. Projekt je podprla Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina s sredstvi iz skladov zakona 38/2001

Il progetto Te skupne stezice è stato realizzato nell'anno 2018 dal Circolo culturale sloveno Valentin Vodnik di Dolina (TS) in collaborazione con le comunità di Dolina, Kastelec, Mačkolje/Caresana, Osp, Prebeneg e Socerb. Testi e traduzioni in italiano di Vojko Kocjančič, revisioni a cura del prof. Boris Pangerc, cartografia del Dipartimento di geografia dell'Universita del Litorale di Koper/Capodistria - Facoltà di Studi umanistici, grafiche di Dejan Kozina. Il progetto è stato supportato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia giulia con i fondi della legge 38/2001.

Valentin Vodnik, slovensko kulturno društvo v Dolini - logotip